English

Smluvní podmínky
1. Úvodní ustanovení

Pronajímatel je Auto Kunc s.r.o., trvalé sídlo firmy Tyršova 1062, 33027 Vejprnice
Pronajímatel za úplatu pronajímá a půjčuje, za podmínek uvedených dále v těchto Všeobecných podmínkách a ve Smlouvě o pronájmu vozu, osobní motorová vozidla
osobám, které splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich řízení (dále jen nájemce).
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozu.

2. Nájem vozidla

2.1 nájemní smlouva
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu se zánikem k okamžiku uplynutím sjednané nájemní doby.

Sazby na den se počítají za každý započatý den pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů.

Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu se souhlasem pronajímatele. Telefonické oznámení musí být ještě potvrzeno následným e-mailovým potvrzením, a to do 12 hodin od takového telefonického oznámení a následný souhlas bude dále spočívat na souhlasu pronajímatele.

Dojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce
v takovém případě povinnen platit nájemné v základní sazbě.

V případě poškození pronajatého vozidla bez zavinění nájemce se neúčtuje nájemné po dobu opravy.

2.2 nájemce
Předloží platný identifikační doklad (občanský průkaz, pas,) a řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR

U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit platný výpis z obchodního
rejstříku

Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 18 let , která je držitelem řidičského
oprávnění příslušné skupiny.

2.3 kauce
Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla
zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti před zahájením pronájmu. Výše kauce je 5000,-

Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením Smlouvy o pronájmu nájemcem a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.

2.4 pronájem zahrnuje
Nájemné, omezený počet ujetých kilometrů po dobu zapůjčení 300km, nad limit je 1km = 5kč (za příplatek 350,-kč k ceně denního pronájmu vozidla lze zapůjčit bez omezení km) ,zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. havarijní pojištění pro ČR a EU, zelenou kartu pro EU, autorádio s CD.

2.5 pronájem nezahrnuje
Pohonné hmoty, dálniční známku ČR

2.6 platba
Platba v hotovosti před zahájením pronájmu, v případě výše uvedených podmínek
nezpůsobené nájemcem, se společnost zavazuje odečíst částku za pronájem od nájemného a následně vrátit.

3. Další povinnosti nájemce

3.1 pronajatý vůz
Vůz je vždy pronajat jednomu řidiči

3.2 povinnosti nájemce
Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.

Nájemce je povinen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladicí kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Nájemce je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, maziv, chladící a brzdové kapaliny.

Při dlouhodobém pronájmu musí být vozidlo přistavováno k údržbě každý měsíc, nebo po ujetí 10000 km. V případě pobytu mimo území ČR, nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá veškerou zodpovědnost za stav vozu nájemce a za škody vzniklé špatnou údržbou zodpovídá a je povinen toto pronajímateli uhradit.

Nájemce nesmí provádět s vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu nebo jej půjčit jiné osobě než je uvedena ve smlouvě.

Nájemce nesmí zatěžovat vozidlo nad přípustnou mez a účastnit se s vozidlem soutěžních jízd a motoristických závodů.

Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jim prokazatelně spáchané v době
nájmu vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky.

Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kde nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 5% min. však 5000,- (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele.

Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
spoluúčast 10% min. však 10000,- z pořizovací ceny vozidla.

Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným
jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla.

Ve všech výše uvedených případech může pronajímatel požadovat po nájemci veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek.

Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě nebo těchto podmínkách, mohou být čerpány z kauce.

Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které
vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou
prováděna dle platného ceníku pronajímatele.

Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být
nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

4. Služby poskytované pronajímatelem

4.1 místo přistavení vozu
Přistavení objednaného a potvrzeného vozidla je v rámci města Plzně zdarma.

4.2 místo odstavení vozidla
Odevzdání vozidla zdarma v sídle firmy.

Nájemce bere na vědomí že při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu nebo při
porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jsou k tíži nájemce.

Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána
k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových
případech činí 2000,- za každý den prodlení.

4.3 pohonné hmoty
Nájemné nezahrnuje pohonné hmoty. Vozidlo se předává s plnou nádrží a s plnou
nádrží se rovněž odevzdává.

Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje 1000 Kč za každou započatou nedotankovanou ¼ nádrže.

4.4 čistota vozidla
Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic) a současně interiér    ( sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. V případě znečištění vozidla má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí vozu ve výši 1000,-

Ve vozidle je zákaz kouření.

4.5 smluvní pokuty
Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- pokud
pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidiče (druhý nebo třetí řidič uveden po souhlasu pronajímatele ve smlouvě o pronájmu. Nebo opustilo- li území České republiky bez předchozího souhlasu pronajímatele.

4.6 pojištění
Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou
odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním ( spoluúčast 5% min. však 5000,-), pojištění čelního skla.

Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

5. Závěrečné ustanovení

Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce.

Nájemce se podpisem Smlouvy o pronájmu zavazuje dodržovat ustanovení Všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti).

Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují písemný souhlas
pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců
automobilů.

Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku dle Smlouvy o
pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.